ไปที่  EC2 instances dashboard

  1. NETWORK & SECURITY
  2. Elastic IPs

3 . Allocate new address

4. Allocate

5. Close

6. Actions–>Associate address

7. Resource type เลือก Instance

8. คลิกเลือก Instance

9. คลิกเลือก Private IP

10 คลิก Associate

11. Find services Route 53

11. Get started now

12. Create Hosted Zone

13. ระบุ Domain Name

14. Create

15. Create Record Set

16. value ระะบ elastic ip

17. Click Create

18. Create Record Set

19. Name: ระบุ www

20. Values : ระบุ elastic IP

21. Update name server ที่ผู้ให้บริการจดโดเมนของคุณ

Note : อาจต้องรอให้ dns update 24 – 48 ชั่วโมง