ลบประวัติการค้นหา Facebook

  • click ที่ Search
  • ถ้าต้องการลบเฉพาะบางรายการให้ click ที่เครื่องหมา X รายการที่ต้องการลบ
  • ถ้าต้องการลบทั้งหมด click EDIT
click Clear Searches จะเป็นการลบการค้นหาทั้งหมด
  • หากต้องการลบบางรายการ click
กดปุ่ม Delete ลบเฉพาะราการที่เลือก