• คลิกที่
  • คลิก More Tools–> Developer Tools
  • คลิกที่เครื่องหมาย
  • คลิก Emulation
  • เลือก Browser profile เพื่อเลือกจำลอง device