• คลิกที่เครื่องหมาย
  • คลิกที่ Web Developer
  • คลิกที่ Responsive Design Mode
  • คลิกที่ Responsive เพื่อเลือก device เพิ่มเติม
  • เลือก Edit List…